Soběstačný festival

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

VOP vydává a provozovatelem domény konference.beready4.cz je společnost Firma pro radost s.r.o., se sídlem Marie Podvalové 730/7, 19600 Čakovice, IČO: 07315996, která je pořadatelem festivalu (dále jen “Akce”).

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na akce prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na této webové stránce.

Kontaktovat prodávajícího znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakty na webové stránce.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, bude se jimi řídit a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodávajícím.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství objednaném a zaplaceneném kupujícím, a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.

Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného. Vstupenky jsou dodány pouze v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši.

Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy splněny.

Vstupenky nejsou zasílány vy fyzické formě, a to ani na dobírku.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny

Prodávající je pořadatelem  Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.

Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku konference.beready4.cz prodávající neodpovídá.

Při vstupu na Akci bude účastníkovi připnut identifikační náramek a vstupenka označí jako použitá. Každý další pokus použít vstupenku je považován za neoprávněný a vstupenka za neplatnou.

Pořadatel si vyhrazuje právo na Akci nevpustit nebo vykázat účastníka pod vlivem omamných látek nebo ve stavu obtěžujícím ostatní účastníky nebo omezující Akci. V tomto případě nevzniká nárok na vrácení vstupného.

Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky

Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce mohou být uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.

Cenu vstupenky kupující uhradí online platební kartou nebo bankovním převodem. Obě platební metody zajišťuje na základě smluvního vztahu se Společností obchodní společnost pays.cz s.r.o., registrovaným poskytovatelem platebních služeb.

Vstupenky se na dobírku nezasílají.

Vstupné u nevyužitých vstupenek se nevrací, vyjma případů specifikovaných v těchto obchodních podmínkách

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

Pokud byl zrušen termín akce a stanoven nový termín akce, vstupenky zůstávají v platnosti na nový termín a kupující nemá právo žádat vrácení vstupného.

Kupující nemá nárok na vrácení vstupného v případě vyšší moci a / nebo uplatnění jakýchkoli opatření zavedených Vládou ČR nebo jinými legislativními orgány.

Reklamační řád

Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku.

Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky ani identifikačního náramku. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, chybná adresa, atp.).

V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do druhého dne po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodávajícího a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e‐mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodejci, že mu vstupenka nebyla doručena ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:

 1. Prodávající se zavazuje nejpozději do konce následujícího pracovního dne, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail.
 2. V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.

V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

Ochrana osobních údajů

7.1. Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu dobrovolně poskytne kupující. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává:

 • v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek
 • v případě uděleného souhlasu k zasílání obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

Prodávající údaje zpracovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (“GDPR”). Prodávající se zavazuje osobní údaje zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky. Prodávající je oprávněn pověřit v souladu s tímto zákonem zpracováním osobních údajů třetí osobu jako zpracovatele.

Prodávající zpracovává pouze následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení, e‐mailová adresa,
 2. číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty poskytujete provozovateli platební brány, prodávající je nená k dispozicu a tedy nejsou nijakým způsobem zpracovávány

Prodávající zpracovává osobní údaje pouze pro následující účely:

 1. Za účelem doručení vstupenky kupujícímu, zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek a umožnění vstupu kupujícího na Akci;
 2. Za účelem identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací dle reklamačního řádu uvedeného v těchto podmínkách;
 3. Za účelem plnění zákonných povinností prodávajícího;
 4. Za účelem přístupu do členských částí webových stránek;
 5. K zasílání obchodních sdělení prodávajícího a to pouze se souhlasem který je možné kdykoliv odvolat.

V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat prodávajícího za účelem opravy.

Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 2 let, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých údajů.

Kupující může uplatnit právo “Být zapomenut” Při uplatnění tohoto práva doje k vymazání všech dat včetně zakoupených vstupenek a produktů a to bez náhrady. Uplatnění tohoto práva nelze následně odvolat. Uplatnění tohoto práva se nevztahuje na data uchovávaná z důvodu zákonných povinností prodávajícího.

Prodávající může využít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení prodávajícího v případně, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně zažádá.

Kupující jako subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (web: www.uoou.cz ).

Problematika COOKIES je řešena samostatným dokumentem “Zásady cookies (EU)“, který je součástí OP.

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud použijete nebo aplikujete jakékoliv informace získané a těchto stránkách nebo na Soběstačném festivalu  činíte tak ze svobodné vůle a na vlastní odpovědnost. Výslovně upozorňujeme na to, že společnost Firma pro radost s.r.o. vylučuje jakoukoli odpovědnost za újmy vzniklé v souvislosti s využitím informací ze stránek nebo festivalu.

Za újmy vzniklé v souvislosti s pobytem v prostorách konání festivalu v rozsahu definovaném příslušnými předpisy odpovídá provozovatel prostor.

Závěrečná ustanovení

Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.